Hoşgeldiniz sayın ziyaretçimiz. Bugün 25 Temmuz 2024.
E-Posta : Parola :
 

HALVETİ ŞABANİ ŞEYHİ
MEHMET DUMLU HAZRETLERİNİN
KUTLU SİLSİLELERİ

1.Seyyidü'l evvelin ve'l ahirin Muhammed Mustafa (s.a.v.)
2.Ebu'l Haseneyn İmâm Ali el Murtaza (k.v. ve r.a.)
3.Seyyidü't Tâbi'în Ebû Sa'id Hasan b. Yesâr el Basrî
4.Eş Şeyhü'l Lami'î Habib el Acemî
5.Eş Şeyhü'l Kebir Ebû Süleyman Davûd b. Nasır et Ta'î
6.Eş Şeyhü'l Fahin Ebû'l Mahfuz Maruf Ali el Kerhî b. Feyrûz
7.Eş Şeyhü'l Kerim ebû'l Hasan Sırrı's Sakatî b. Muğles
8.Seyyidü't Tâife-i Sûfıyye Ebû'l Kasım Cüneyd b. Muhammed el Bağdadî
9.Eş Şeyh Ebû Ali Ahmed Mimşâd ed Dineverdî
10.Ebû Abdullah Muhammed Dineverî

11.Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
12.Eş Şeyh Vecihüddîn
13.Eş Şeyh Ömer el Bekrî
14.Eş Şeyh Ebû'n Necib Ziyâüddîn Abdülkâhir el Bekrî es Sühreverdî
15.Ebheriyye tarikatı pîri Ebû Reşid Kutbuddîn el Ebherî
16.Eş Şeyh Rüknuddîn Muhammed Nehhâs el Buharî
17.Eş Şeyh Şihâbüddîn Muhammed et Tebrizî
18.Eş Şeyh es Seyyid Cemâleddîn-i Şirâzî
19.Zâhidiyye-i Halvetiyye tarikatının pîri İbrahim Zâhid Geylânî
20.Eş Şeyh Kerîmüddîn Ahî Muhammed b. Nur el Halveti

21.Eş Şeyh Pîr Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer b. eş Şeyh Ekmelüddîn el
Geylânî el Lahcî Halveti"
22.Eş Şeyh Ahi Emrem Halvetî
23.Eş Şeyh Hacı İzzeddîn Halvetî
24.Eş Şeyh Sadreddîn Hıtâvî
25.Pîr-i sânî eş Şeyh Yahya-yı Şirvânî
26.Eş Şeyh Pîr Muhammed Erzincânî
27.Eş Şeyh Cemâl el Halvetî
28.Eş Şeyh Hayreddîn-i Tokadi
29.Eş Şeyh Şa'bân-ı Velî Hazretleri
30.Eş Şeyh Ömerü'l Fuâdî Kastamonî

31.Eş Şeyh İsmail Kudsî Çorumî
32.Eş Şeyh Mustafa Muslihiddîn
33.Eş Şeyh Ali Atvel Karabaş-ı Velî (Karabaşiyye Şubesi)
34.Eş Şeyh Muhammed Nasûhî Üsküdarî
35.Eş Şeyh Abdullah Rüşdi Mudumuvî
36.Eş Şeyh Hacı Mehmed Zoravî
37.Eş Şeyh es Seyyid Mustafa Çerkeşî (Şa'bâniyye kolunun pîr-i sânî ve
Çerkeşiyye Şubesi)
38.Eş Şeyh Hacı Halil Geredevî
39.Eş Şeyh Salih Efendi Kütahyevî
40.Eş Şeyh Hacı Osman Efendi ( Söğütlü )

41.Eş Şeyh İsmail Hakkı Efendi ( Çaltılı)
42.Eş Şeyh Sâdık Efendi (Eskişehirli)
43.Eş Şeyh Hacı Hafız Ali Rıza Efendi ( Uşaklı)
44.Eş Şeyh Hoca Mustafa Efendi ( Uşaklı)
45.Eş Şeyh Hoca Hafız Mehmet Dumlu Kütahyevî